جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/234673
Title: G CSF induced sympathetic tone provokes fever and primes antimobilizing functions of neutrophils via PGE 2
Authors: Kawano, Yuko;Fukui, Chie;Shinohara, Masakazu;Wakahashi, Kanako;Ishii, Shinichi;Suzuki, Tomohide;Sato, Mari;Asada, Noboru;Kawano, Hiroki;Minagawa, Kentaro;Sada, Akiko;Furuyashiki, Tomoyuki;Uematsu, Satoshi
Keywords: 10.1182/blood-2016-07-725754.The
Year: 2017
Publisher: 
Abstract: 
URI: 
http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/234673
ISSN: 
volume: Volume 129
Issue: Issue 5
month: February
More Information: VOLUME : 129 ISSUE : 5 START PAGE : 587 END PAGES : 598
Appears in Collections:Blood Journal of Hematology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 BLOOD Volume 129 Issue 5 February (11).pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.